Harvia Logo
Harvia Black Steel The Wall electric heater in sauna

Registri kirjeldus

REGISTRI KIRJELDUS

1. REGISTRAR

• Nimi: Harvia
• Asukoht: Muurame, Soome
• Aadress: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, FINLAND
• Registrikood: 0176654-2

2. REGISTRI HALDAJA

• Valtteri Lundqvist
• Kontakt: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, data.protection(a)harvia.fi

3. REGISTRI NIMI

Harvia kliendiregister

4. REGISTRI PIDAMISE ALUSED JA KASUTUSEESMÄRK

Otseturundusregister vastab isikuandmete kaitse seaduse (523/99) paragrahvile 10.

Andmesubjekt on nõustunud enda registreerimisega Harvia kliendiks, on liitunud Harvia uudiskirjadega, ostnud Harvia tooteid või võtnud osa Harvia korraldatud üritusest või loteriist.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

• Harvia kliendiregistri haldamine
• Harvia e-kaubanduse teenuste tellimuste arhiveerimine ja töötlemine
• kliendisuhete haldamine
• statistiliste andmete kogumine ja analüüsimine.

Isikuandmeid võib kasutada Harvia tegevuse arendamiseks ja sihtturunduseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seadusega lubatud ja nõutud ulatuses.

Registri andmeid tohib kasutada Harvia enda registrites suunatud reklaami saatmiseks ilma isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldamata. Kliendid võivad turundusest ja suhtlusest nende teenuste kaudu keelduda, võttes teenusepakkujaga ühendust e-posti teel aadressil data.protection(a)harvia.fi.

Harvia võib kliendi- ja teenindussuhete haldamiseks kasutada ettevõtteväliseid partnereid. Osa isikuandmetest võidakse tehnilistel põhjustel edastada taoliste partnerite serveritesse. Andmeid töödeldakse ainult Harvia kliendisuhete haldamiseks tehniliste liideste kaudu.

5. REGISTRIS TÖÖDELDAVAD ANDMED

• Isiku ees- ja perekonnanimi
• E-posti aadress
• Elukoha aadress
• Telefoninumber
• Varasemate tellimuste andmed (veebipood)
• Andmed kliendile kuuluvate toodete, registreerimiste ja varasemate kontaktide kohta Harvia klienditeenindusega.

6. TAVAPÄRASED ANDMETE ALLIKAD

Isikuandmeid kogutakse klientidelt nende nõusolekul.

7. ANDMETE TAVAPÄRANE AVALDAMINE

Harvia tohib avaldada isikuandmeid kolmandatele pooltele järgmistel tingimustel:

• seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete täitmiseks
• teenuse osutajale teenuse osutamiseks või arendamiseks
• kui heauskselt leitakse, et on vaja kaitsta Harvia õigusi, kaitsta andmesubjekte ja teisi pooli, uurida pettusi või täita ametiasutuste teabenõudeid

8. ANDMETE JA TEABE TAVAPÄRANE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EL-I VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Andmeid ei edastata väljapoole EL-i ega Euroopa Majanduspiirkonda.

9. ANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmed eemaldatakse isiku nõudmisel, välja arvatud juhul, kui Harvia on kohustatud andmeid säilitama tulenevalt juriidilistest kohustustest või lepingulistest õigustest ja kohustustest, milles pooled on omavahel kokku leppinud.

10. ANDMEKAITSE

Isikuandmeid kaitstakse volitamata juurdepääsu ja tahtmatu või ebaseadusliku töötlemise eest piisavate tehniliste ja korralduslike meetmetega.

11. JUURDEPÄÄSUÕIGUS ANDMETELE

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning õigus neid vaadata, parandada ja uuendada. Kui andmesubjekt soovib, et tema andmed Harvia kliendiregistrist eemaldatakse, on tal võimalik taotleda andmete kustutamist.

Vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse õigusaktidele on andmesubjektil õigus kanda oma isikuandmeid ühest süsteemist või teenusest teise ehk saada oma isikuandmetest loetavas ja kindlaksmääratud vormingus koopia ning edastada andmed teisele töötlejale.

Eelnimetatud taotlused tuleb esitada lõikes 2 nimetatud vastutavale töötlejale.

Kui andmesubjekt leiab, et tema seaduslikke õigusi on rikutud, on tal õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele või mõnele teisele Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna andmekaitseasutusele.

Soome vastavaks ametiasutuseks on andmekaitse ombudsmani büroo. Kontaktandmed leiate siit.