Harvia Cilindro kiuas ja kiulu kuvattuna saunassa

Saunojen toimitusehdot

Täältä löydät Harvian saunojen toimitusehdot

HARVIA FINLAND OY:N TOIMITUSEHDOT

Saunatuotteet, joulukuu 2021


1 SOVELTAMISALA

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin tilausvahvistuksiin, joilla Harvia Finland Oy ja Velha Oy ("Harvia") toimittaa tilausvahvistuksessa nimetylle ostajalle yksilöityjä tuotteita.

1.2 Siltä osin kuin näissä toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, sovelletaan rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja 2002 (Rakennusteollisuus RT).

1.3 Tilausvahvistuksen tai siihen liittyvien dokumenttien ulkopuoleisista materiaaleista, tuotteista ja palveluista, sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa ostaja.

1.4 Harvia ei vastaa LVIS-töistä, vaan näiden töiden hoitaminen jää ostajan vastuulle.

2 MITOITUKSET

2.1 Harvia vastaa tilausvahvistuksessa mainittujen itse toimittamiensa materiaalien ja tuotteiden mitoituksesta, esimerkiksi kiukaiden turvaetäisyyksien ja kiuasupotuksen mitoituksesta. Ostajan on varauduttava sähkösuunnitelmassa kiukaan, valojen ja yms. vaatimiin tuloihin.

2.2 Tilan tarkistusmittaukset on tehtävä Harvian toimittamien ohjeiden mukaisesti. Ostajan tulee toimittaa tarkistusmitat kirjallisesti Harvialle 4 viikkoa ennen toimitusviikkoa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

2.3 Jos Harvia on ostajasta riippuvista syistä selvittänyt tilauksen tai toimituksen sisältöä (esimerkiksi tehnyt asennuspaikalla mittatarkistuksia tai tuottanut lisädokumentaatiota) tai siitä aiheutuvia kustannuksia, Harvia voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun.

2.4 Ellei Harvian varastossa paneeleiden lähetyshetkellä ole tilausvahvistuksessa ilmoitettuja pituusmittoja, toimitamme varastossa olevan seuraavan mitan. Paneelit laskutetaan toimitetun metrimäärän mukaan.

3 TAVARAN VARASTOINTI JA PURKAMINEN

3.1 Ostaja vastaa tuotteiden asianmukaisesta säilytyksestä. Ostajan tulee säilyttää tuotteet kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa, likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta suojattuna. Tuotteiden varastointia ulkotiloissa on vältettävä. Jos tuotteet kuitenkin joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulkotiloissa, ei niiden suojamuoveja saa rikkoa. Lisäksi tuotteet on peitettävä huolellisesti suojapeitteellä. Sadevesi ei missään tapauksessa saa päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojauksen tulee olla kuitenkin niin ilmava, että suojapeitteen tai pakkausten sisäpuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois. Jos varastointitilan lattiassa on rakennusaikaista kosteutta tai varastointi tapahtuu maapohjalle, pakkaukset on nostettava tukikappaleilla kosteuden ulottumattomiin (min. lavakorkeus noin 20 cm). Kun muovisuojaus avataan, on mahdollisten irto-osat, kuten esimerkiksi painikkeet, siirrettävä asianmukaiseen säilytyspaikkaan.

3.2 Ostaja vastaa toimituksen ja kuljetuksen esteettömästä perillepääsystä ja esteettömästä purkupaikasta.

4 TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

4.1 Toimituksen mukana on rahtikirja tai muu kuljetusasiakirja, johon ostaja kuittaa tuotteet vastaanotetuksi. Jos pakkauksia avaamatta havaitaan, että tuotteita puuttuu tai se on vahingoittunut, ostajan on tehtävä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan. Kuljetusliike ja Harvia eivät vastaa kuljetusvaurioista, joita ei ole merkitty rahtikirjaan. Mikäli kyseessä on niin kutsuttu piilevä kuljetusvaurio (vaurio, jota ei voi havaita ilman pakkauksen avaamista), ostajan on ilmoitettava asiasta kuljetusliikkeelle kirjallisesti 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Ostajan on tarkistettava, että toimitettu tuote-erä on tilausvahvistuksen mukainen ja kaikki lähetteessä mainitut tuotteet ovat mukana. Ostajan on ilmoitettava mahdolliset kuljetuksesta johtuvat puutteet Harvialle kirjallisesti 7 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

5 VIRHEILMOITUS

5.1 Ostajan on ilmoitettava toimituksessa olevista tuotevirheistä tai puutteista Harvialle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, mutta viimeistään kuukauden kulutta tuotteen vastaanottamisesta.

5.2 Virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Mikäli ostaja asentaa tuotteen, katsotaan ostajan hyväksyneen tuotteen sellaisenaan.

5.3 Mikäli tuotteessa on Harviasta johtuva virhe, Harvia korjaa virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai tuotteeseen kuuluvan uuden osan. Ostaja ei saa korjata havaitsemiaan virheitä Harvian lukuun sopimatta asiasta ensin Harvian kanssa kirjallisesti.

5.4 Harvian vastuu kaikissa virhetapauksissa rajoittuu kyseisestä virheellisestä tuotteesta maksettuun hintaan.

6 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

6.1 Harvian tuotteet valmistetaan pääasiallisesti asiakaskohtaisesti mittatilaustyönä, joten kaupoilla ei ole peruutussoikeutta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7 HINNANMUUTOKSET

7.1 Harvia pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut Harvian toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. 

7.2 Harvia pidättää oikeuden tilauksien perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Virheellinen hintatieto ei sido myyjää, jos hintavirhe on sillä tavoin selvä, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan hintavirhe.

8 ERIMIELISYYDET JA OSTAJAN SOPIMUSRIKKOMUKSET

8.1 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8.2 Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

8.3 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn ostajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

8.4 Mahdolliset korvaukset Harvia suorittaa kuluttajariitalautakunnan suositusten mukaisesti.

Choose location and language

Available products depend on your location.