Harvia Logo

Ansvarsfriskrivning

Harvia har gjort allt för att säkerställa riktigheten och tillförlitligheten hos informationen som tillhandahålls på denna webbplats. Men informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon form av garanti. Harvia åtar sig inte något ansvar eller någon skyldighet med avseende på riktigheten, innehållet, fullständigheten, lagligheten eller tillförlitligheten hos informationen på denna webbplats.

Inga garantier, löften och/eller föreställningar av något slag, uttryckta eller underförstådda, ges beträffande arten, standarden, noggrannheten eller annat för informationen som tillhandahålls på denna webbplats, eller om informationen är lämplig eller inte för dina speciella omständigheter.

Vi kan inte och kommer inte garantera att denna webbplats är fri från datavirus eller något annat som har destruktiva egenskaper.

Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada, av vilken karaktär som helst (direkt, indirekt, följdskada eller annan), oavsett om den uppstår genom kontraktsbrott, förseelser eller annat, som kan uppstå som ett resultat av din användning av (eller oförmåga att använda) denna webbplats, eller genom din användning av (eller underlåtenhet att använda) informationen på denna webbplats. Denna webbplats tillhandahåller länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Innehållet på sådana tredje parters webbplatser ligger inte inom vår kontroll, och vi tar inget ansvar för informationen eller innehållet på dem. Länkar till sådana tredje parts webbplatser ska inte ses som ett godkännande från Harvia av den tredje partens webbplats, eller produkter som marknadsförs, erbjuds eller säljs på den tredje partens webbplats, och inte heller att sådana webbplatser är fria från datavirus eller något annat som har destruktiva egenskaper. Vi tar inget ansvar för insamling eller användning av personuppgifter av någon tredje parts webbplats. Dessutom tar vi inte ansvar för riktigheten hos tredje parts annonser.

HARVIA och Harvia-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Harvia Finland Oy.