Harvia Cilindro kiuas ja kiulu kuvattuna saunassa

Harvia Finland Oy:s leveransvillkor

Här hittar du leveransvillkoren för Harvias bastur

HARVIA FINLAND OY:S LEVERANSVILLKOR

Bastuprodukter, december 2021 

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

1.1 Dessa leveransvillkor tillämpas på alla beställningsbekräftelser genom vilka Harvia Finland Oy och Velha Oy (”Harvia”) levererar produkter som specificerats för den köpare som angetts i beställningsbekräftelsen. 
 
1.2 Om inget annat avtalats i dessa leveransvillkor tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för konsumenthandel med byggnadssnickeriprodukter 2002 (Rakennusteollisuus RT). 

1.3 Köparen ansvarar för de material, produkter och tjänster som inte inkluderats i beställningsbekräftelsen eller tillhörande dokument samt för eventuella kostnader för dessa. 
 
1.4 Harvia ansvarar inte för VVSE-arbetena, utan köparen ansvarar för skötseln av dessa arbeten. 
 
2 MEDDELANDEN 
 
2.1 Harvia ansvarar för dimensioneringen av de material och produkter som nämns i beställningsbekräftelsen och som Harvia själv levererar, t.ex. dimensioneringen av skyddsavstånden för bastuugnar och ugnsinfällningar. Köparen ska i elplanen beakta de ingångar som bastuugn, belysning och liknande kräver. 
 
2.2 Kontrollmätningar ska utföras i enlighet med de anvisningar som Harvia gett. Köparen ska sända de kontrollerade måtten skriftligen till Harvia fyra veckor före leveransveckan, om inget annat har avtalats skriftligt. 
 
2.3 Om Harvia av orsaker som hänför sig till köparen har utrett innehållet i beställningen eller leveransen (t.ex. gjort mätningar på installationsplatsen eller kommit med ytterligare dokumentation) eller kostnaderna för detta, kan Harvia kräva betalning för sådana förberedande åtgärder. 

2.4 Om det i Harvias lager vid tidpunkten för avsändandet av panelerna inte finns av den längd som anges i beställningsbekräftelsen levereras följande längd som finns i lager. Panelerna faktureras enligt levererad mängd per meter.
 
3 LAGRING OCH LOSSNING AV PRODUKT 
 
3.1 Köparen ansvarar för att produkterna förvaras på lämpligt sätt. Köparen ska förvara produkterna i torra och väl ventilerade utrymmen, skyddade mot smuts och mekaniska skador. Lagring av produkterna utomhus ska undvikas. Om produkterna trots allt måste lagras kortvarigt utomhus, får deras skyddsplast inte brytas. Ytterligare ska produkterna täckas omsorgsfullt med ett skyddsöverdrag. Regnvatten får under inga omständigheter komma i kontakt med produkterna. Skyddet ska dock vara så luftigt att den fukt som kommer in under överdraget eller förpackningarna ventileras bort. Om lagerutrymmet har ett golv där fukt uppstått under byggnadsskedet eller om lagringen sker på marken, ska förpackningarna lyftas upp på stöd utom räckhåll för fukt (minsta pallhöjd ca 20 cm). När plastskyddet öppnas ska eventuella lösa delar, t.ex. knappar, flyttas till en lämplig förvaringsplats. 
 
3.2 Köparen ansvarar för obehindrad leverans och transport och för att lossningsplatsen är tillgänglig. 
 
4 LEVERANSKONTROLL 
 
4.1 Med leveransen följer en fraktsedel eller något annat transportdokument, där köparen kvitterar att produkterna har tagits emot. Om det utan att förpackningarna har öppnats upptäcks att produkter saknas eller har skadats, ska köparen göra en anteckning om detta i transportdokumentet. Transportföretaget och Harvia ansvarar inte för transportskador som inte har antecknats i fraktsedeln. Om det är fråga om en s.k. dold transportskada (en skada som inte går att upptäcka utan att förpackningen öppnas), ska köparen skriftligen underrätta transportföretaget om detta inom sju dagar från det att produkten har tagits emot. Köparen ska kontrollera att det levererade partiet överensstämmer med beställningsbekräftelsen och att alla produkter som nämns i följebrevet medföljer. Köparen ska skriftligen underrätta Harvia om eventuella brister som beror på transporten inom sju dagar från det att produkten har tagits emot. 
 
5 MEDDELANDE OM FEL 
 
5.1 Köparen ska skriftligen underrätta Harvia om eventuella produktfel eller brister i leveransen inom skälig tid, dock senast en månad efter det att produkten tagits emot. 
 
5.2 Felaktig produkt får inte installeras. Om köparen installerar produkten anses köparen ha godkänt produkten som sådan. 
 
5.3 Om produkten har ett fel som beror på Harvia, korrigerar Harvia felet eller levererar en ny produkt eller en ny del av produkten. Köparen får inte korrigera upptäckta fel för Harvias räkning utan att först skriftligen komma överens om det med Harvia. 
 
5.4 Harvias ansvar i samtliga fall av fel begränsar sig till det pris som betalats för den felaktiga produkten.
 
6 ANNULLERING AV BESTÄLLNING 
 
6.1 Harvias produkter tillverkas huvudsakligen som måttbeställt arbete, vilket innebär att köpen inte har ångerrätt, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning. 

7 PRISÄNDRINGAR 

7.1 Harvia förbehåller sig rätten till prisändring om det sedan avtalets uppkomst har skett sådana förändringar i anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna som inte beror på Harvias verksamhet och påverkar leveransobjektet och som är baserade på förändringar i råvarupriser, förändringar i den allmänna lönenivån, tullar, importavgifter eller frakt- eller växelkursförändringar. 

7.2 Harvia förbehåller sig rätten att annullera beställningar vid uppenbara prisfel. En felaktig prisuppgift binder inte säljaren om prisfelet är så uppenbart att kunden borde ha förstått att det är fråga om ett prisfel.
 
8 MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH KÖPARENS AVTALSBROTT 
 
8.1 Om meningsskiljaktigheter förs till domstol för avgörande, behandlas tvistemålen vid Helsingfors tingsrätt, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning. 
 
8.2 Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan köparen hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. 
 
8.3 Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska köparen kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi). 
 
8.4 Eventuella ersättningar betalas av Harvia i enlighet med konsumenttvistenämndens rekommendationer. 

Choose location and language

Available products depend on your location.