Vanliga frågor

Designa och bygga en bastu

Hur designar och bygger jag en bastu?

De här instruktionerna är utformade för att ge dig grundläggande information om bastuns struktur och skedena i byggandet. I de här instruktionerna byggs bastun in i ett färdigbyggt rum med väggar av betongblock och klinkergolv. Ventilationssystemet är mekaniskt. Väggarna är helt täckta med panel för att hålla kravet på aggregatets effekt på en måttlig nivå. En glasdörr installeras dock – när man ska välja rätt effektnivå på aggregatet ska dörren beaktas som 1,5 m3 extra rumsvolym.

Planeringsstadiet

KRAV SOM SÄTTS AV AGGREGATET

 • Läs noggrant installationsanvisningarna för aggregatet, särskilt gällande säkerhetsavstånden. Inget brännbart material får finnas inom de angivna säkerhetsavstånden. Att inte hålla sig till säkerhetsavstånden orsakar brandrisk. Säkerhetsavstånden för en vedeldad ugn kan minskas med ett skyddande hölje (se ugnens monteringsanvisning).

 • Om elaggregatet har en extern givare måste du kunna placera den exakt enligt monteringsanvisningen.

 • Om du har valt ett kombiaggregat med ånggenerator ska basturummet ha golvbrunn. Om du väljer en kombimodell med automatiserad vattendosering måste det finnas vattentillförsel nära aggregatet. När eldragningen planeras måste man dessutom ta hänsyn till att kombiaggregat alltid styrs med en separat kontrollpanel

KABLAR

Se till att du har förståelse för det kablage som krävs till lamporna, aggregatet och kontrollpanelen eller styrenheten och bestäm om du vill ha kablarna bakom eller framför panelen.

BASTUDEKORATION

 • De här instruktionerna beskriver installationen av raka Formula-lavar. Harvia erbjuder ett brett urval av lavmodeller – läs mer här.

 • Observera att stöden för lavarna kräver förstärkningar i väggarna. Placeringen av stöden beror på den valda lavmodellen.


Golv och ventilation

GOLV

Vattentäta golvet enligt byggnadens bestämmelser. När du väljer golvmaterial, ska du tänk att vatten som hälls på aggregatet sköljer tar med sig eroderad sten som kan fläcka vita material. Därför rekommenderar vi att du väljer ett mörkt golv. Pelaraggregat måste alltid installeras på ett icke brännbart golv, eftersom varma stenbitar kan falla genom stålramen.

Golvmaterialet måste även täcka 10–20 cm av väggarna. Du kan antingen fästa materialet direkt på väggen eller på plywood som är fäst på väggen.


VENTILATION

A. Placering av tilluftsventilen. Om mekanisk frånluftsventilation används ska tilluftsventilen placeras ovanför aggregatet. Om naturlig frånluftsventilation används ska tilluftsventilen placeras under eller bredvid aggregatet. Tilluftsrörets diameter ska vara 50–100 mm.

Aggregat med separat temperaturgivare: bastuns tilluftsventil får inte vara nära temperaturgivaren!

B. Frånluftsventil. Placera frånluftsventilen nära golvet, så långt bort från aggregatet som möjligt. Diametern på frånluftsröret bör vara dubbelt så stor som diametern på tilluftsröret. Om frånluftsventilen sitter i tvättrummet måste avståndet under bastudörren vara minst 100 mm. Därför måste mekanisk frånluftsventilation användas.

C. Valfri ventil för torkning (stängs under uppvärmning och bastubad). Bastun kan också torkas genom att man lämnar dörren öppen efter badet.


Regelverk

 • Fäst reglar (50 x 50 mm) på väggarna. Sätt reglarna med 600 mm mellanrum, eller enligt isoleringsmaterialets bredd.

 • Fäst takreglarna i väggreglarna. Rumshöjden på en bastu är vanligtvis 210–230 cm. Minimihöjden beror på aggregatet. Avståndet mellan den översta laven och taket bör inte överstiga 120 cm.


Värmeisolering

Sätt isoleringsmaterialen mellan reglarna. Se till att det inte är några luckor i isoleringen. Takisoleringen är en särskilt viktig faktor för energieffektivitet, så installera dubbel isolering (minst 100 mm) i taket.


Fuktsäkring (aluminiumfolie)

Syftet med aluminiumfolien som används som fuktsäkring är att hålla kvar fukten inne i bastun. Fuktskyddet måste tätas överallt för att förhindra att fukt kommer in i strukturerna. Aluminiumfolien fästs glest med till exempel häftklamrar. Placera den blanka sidan av folien mot bastuns insida.

 • Fäst först aluminiumfolien i taket och vik in kanterna på väggarna så att takets och väggarnas folie överlappar varandra ordentligt. Tejpa kanterna noggrant med aluminiumtejp.

 • Fäst aluminiumfolien på väggarna och tejpa kanterna. Vi rekommenderar inte att placera kanterna i hörnen, eftersom det gör det svårare att tejpa.

 • Tejpa fast de nedre kanterna av aluminiumfolien på golvets överkant eller på tätningsskiktet.

 • Tejpa alla öppningar där något går igenom så att de tätas!


Spikreglar, lavstöd och stöd för aggregatet

 • Fäst spikreglar (t.ex. 22 x 50 mm) i taket där reglarna är satta.

 • Fäst reglar på väggarna. Mät reglarna så att de övre ändarna är ca 20 mm under takreglarna. Reglarna måste installeras vertikalt för att luft ska kunna strömma upp från botten bakom väggpanelen. Om du vill installera väggpanelen vertikalt ska du fästa ytterligare en uppsättning reglar horisontellt på de vertikala reglarna.

 • Kontrollera lavhöjderna enligt din lavplan och installera förstärkningar på de planerade platserna på fästena för lavstöden. Bygg förstärkningarna av trä som matchar tjockleken på spikreglarna. Bredden kan till exempel vara 90 mm. Fäst förstärkningarna på ramen.

 • Om du har valt ett väggmonterat aggregat så monterar du ett stöd (A) på väggen, för aggregatets monteringsskruvar. Stödet kan vara av till exempel plywood. Läs aggregatets bruksanvisning för att se placeringen av monteringsskruvarna.

 • Se till att ta hänsyn till kablarna. (Se avsnitt 1. Planeringsstadiet.)


Panelbrädor

 • Spika fast panelbrädorna på spikreglarna. Börja från taket.

 • Spika fast några rader panelbrädor på en vägg och gå sedan vidare till nästa vägg. Genom att gå runt på det här sättet kan du försäkra dig om att eventuella breddskillnader hos panelbrädorna inte påverkar slutresultatet.

 • Borra hål för de elektriska kablarna i brädorna där det behövs och för in kablarna genom hålen.

 • Lämna en luftspalt på några millimeter mellan panelens överkant och taket.


Färdigställa interiörens yta

Fäst luftventilerna.


Lavstöd och ljus

Montera lavstöden enligt lavplanen. Vi rekommenderar att du installerar lamporna i det här skedet (vänd dig till en professionell elektriker vid behov).


Bastulavar

Lyft upp lavarna på lavstöden. Följ monteringsanvisningarna som medföljer lavarna.


Aggregat

Installera och anslut aggregatet enligt installationsanvisningarna.

Jag ska börja sätta väggpaneler i min bastu – vad behöver jag tänka på?

1. Om du har valt ett väggmonterat aggregat så måste det finnas en bärande struktur för aggregatet bakom panelen. Monteringsskruvarna ska inte sitta i enbart panelbrädorna. Då kan aggregatet kan falla ner på golvet. I praktiken räcker robusta brädor eller en liknande lösning som bärande struktur för monteringsskruvarna. Läs aggregatets bruksanvisning för att se placeringen av monteringsskruvarna.
2. Se till att du har förståelse för de kablar som krävs till lamporna, aggregatet och styrenheten (om en sådan används) och bestäm om du vill ha kablarna bakom eller framför panelen.

A. Kablar för aggregatets temperatur- och/eller fuktighetsgivare
B. Elledningar för aggregatet
C. Kablar för bastubelysningen
D. Andra kablar (specialljus osv.)

3. Observera att lavarna kräver stöd på väggarna. Det måste finnas kraftiga bärande strukturer bakom panelerna för lavarnas stöd.

Ventilation i bastun

BASTU MED ELEKTRISKT AGGREGAT

Luften i bastun bör bytas sex gånger i timmen.

A. Placering av tilluftsventilen. Om mekanisk frånluftsventilation används ska tilluftsventilen placeras ovanför aggregatet. Om naturlig frånluftsventilation används ska tilluftsventilen placeras under eller bredvid aggregatet. Tilluftsrörets diameter ska vara 50–100 mm. Aggregat med separat temperaturgivare: bastuns tilluftsventil får inte vara nära temperaturgivaren! Läs installationsinstruktionerna för aggregatet för mer detaljerade instruktioner.

B. Frånluftsventil. Placera frånluftsventilen nära golvet, så långt bort från aggregatet som möjligt. Diametern på frånluftsröret bör vara dubbelt så stor som diametern på tilluftsröret.

C. Valfri ventil för torkning (stängs under uppvärmning och bastubad). Bastun kan också torkas genom att man lämnar dörren öppen efter badet.

D. Om frånluftsventilen sitter i tvättrummet måste avståndet under bastudörren vara minst 100 mm. Mekanisk frånluftsventilation måste användas.

BASTU MED VEDELDAD UGN

Naturlig ventilation

A. Friskluftsintaget ska placeras nära golvet nära aggregatet och
B. dess utlopp ska vara så långt bort från ugnen som möjligt och nära taket. Själva ugnen cirkulerar luft effektivt. Syftet med frånluftsventilen är främst att avlägsna fukt från bastun efter bastubad.

Mekanisk ventilation

A. Friskluftsintaget måste vara ca 500 mm ovanför ugnen och
B. utloppet ska vara nära golvet, t.ex. under lavarna.

Hur väljer jag ett aggregat med rätt effekt?

Bastuns volym och strukturer påverkar valet av effekt hos aggregatet. I snitt krävs 1 kW aggregateffekt per kubikmeter av bastuns volym. Effektkravet ökar om det finns fönster eller värmelagrande ytor, till exempel tegel, betong eller stora stockar i bastun.

En kvadratmeter sten, glas eller liknande oisolerad yta ökar behovet av effekt hos aggregatet lika mycket som om basturummets volym skulle ökas med 1,2 kubikmeter. Om basturummets innerväggar är gjorda av oisolerade stockar är motsvarande faktor 1,5.

Om värmekapaciteten är för liten behöver aggregatet värmas upp under längre tid och intensivare, vilket minskar dess livslängd.

Beräkna volymen här

Hur mycket utrymme behövs omkring aggregatet?

Alla aggregat har specifika säkerhetsavstånd som avgör hur nära aggregatet kan placeras väggar och lavar av brännbart material. Aggregat med högre värmeeffekt har ofta större säkerhetsavstånd. Säkerhetsavstånden finns angivna på aggregatets klassificeringsskylt, i installationsmanualen, i broschyren och på produktsidan online.

De minsta säkerhetsavstånden måste alltid följas för att undvika bränder!

Välja styrmetod för värmeaggregat

När du väljer elektriskt aggregat bör du tänka på styrutrustningen och användarvänligheten, utöver utseendet och värmeeffekten. Harvias aggregatmodeller använder tre olika styrmetoder:

 • Fasta kopplingar

 • Extern digital styrpanel

 • Extern styrenhet som tar hand om aggregatets strömtillförsel

De fasta, mekaniska kopplingarna är placerade på sidan eller överdelen eller underdelen av aggregatet.

Om du vill undvika att böja dig ner, eller om dina lavar förhindrar manuell åtkomst till aggregatet, så kan du välja ett aggregat som är utrustat med en extern kontrollpanel eller styrenhet. Den externa kontrollpanelen kan till exempel installeras i omklädningsrummet – den visar även bastuns temperatur.

Externa styrenheter är nödvändiga för stora aggregat som används i offentliga lokaler, men passar också bra för hemmabruk (konsultera din elektriker först).

Vilken styrenhet ska jag välja?

Externa styrenheter är nödvändiga för stora aggregat som används i offentliga lokaler, men passar också bra för hemmabruk, så länge nödvändiga el- och givarledningar beaktas vid planeringen av bastun.

Många aggregat som är avsedda för hemmabruk finns även som så kallade E-modeller som använder en styrenhet istället för att kopplingar på aggregatet. Detta är särskilt praktiskt när aggregatet är inbäddat i en lav.

Elektriska värmeaggregat

Hur väljer jag ett aggregat med rätt effekt?

Bastuns volym och strukturer påverkar valet av effekt hos aggregatet. I snitt krävs 1 kW aggregateffekt per kubikmeter av bastuns volym. Effektkravet ökar om det finns fönster eller värmelagrande ytor, till exempel tegel, betong eller stora stockar i bastun.

En kvadratmeter sten, glas eller liknande oisolerad yta ökar behovet av effekt hos aggregatet lika mycket som om basturummets volym skulle ökas med 1,2 kubikmeter. Om basturummets innerväggar är gjorda av oisolerade stockar är motsvarande faktor 1,5.

Om värmekapaciteten är för liten behöver aggregatet värmas upp under längre tid och intensivare, vilket minskar dess livslängd.

Beräkna volymen här

Vilken styrenhet ska jag välja?

Externa styrenheter är nödvändiga för stora aggregat som används i offentliga lokaler, men passar också bra för hemmabruk, så länge nödvändiga el- och givarledningar beaktas vid planeringen av bastun.

Många aggregat som är avsedda för hemmabruk finns även som så kallade E-modeller som använder en styrenhet istället för att kopplingar på aggregatet. Detta är särskilt praktiskt när aggregatet är inbäddat i en lav.

Hur mycket utrymme behövs omkring aggregatet?

Alla aggregat har specifika säkerhetsavstånd som avgör hur nära aggregatet kan placeras väggar och lavar av brännbart material. Aggregat med högre värmeeffekt har ofta större säkerhetsavstånd. Säkerhetsavstånden finns angivna på aggregatets klassificeringsskylt, i installationsmanualen, i broschyren och på produktsidan online.

De minsta säkerhetsavstånden måste alltid följas för att undvika bränder!

Välja styrmetod för värmeaggregat

När du väljer elektriskt aggregat bör du tänka på styrutrustningen och användarvänligheten, utöver utseendet och värmeeffekten. Harvias aggregatmodeller använder tre olika styrmetoder:

 • Fasta kopplingar

 • Extern digital styrpanel

 • Extern styrenhet som tar hand om aggregatets strömtillförsel

De fasta, mekaniska kopplingarna är placerade på sidan eller överdelen eller underdelen av aggregatet.

Om du vill undvika att böja dig ner, eller om dina lavar förhindrar manuell åtkomst till aggregatet, så kan du välja ett aggregat som är utrustat med en extern kontrollpanel eller styrenhet. Den externa kontrollpanelen kan till exempel installeras i omklädningsrummet – den visar även bastuns temperatur.

Externa styrenheter är nödvändiga för stora aggregat som används i offentliga lokaler, men passar också bra för hemmabruk (konsultera din elektriker först).

Kan vem som helst ansluta ett elektriskt aggregat till elnätet?

Alla elektriska apparater som är försedda med ett skyddshölje som är fäst med skruvar för att förhindra att farliga spänningsförande komponenter kommer i kontakt med varandra måste installeras och servas, i enlighet med gällande föreskrifter, av en professionell, auktoriserad elektriker eller annan liknande kunnig person.

Kan vem som helst byta ut ett trasigt värmeelement?

Alla elektriska apparater som är försedda med ett skyddshölje som är fäst med skruvar för att förhindra att farliga spänningsförande komponenter kommer i kontakt med varandra måste installeras och servas, i enlighet med gällande föreskrifter, av en professionell, auktoriserad elektriker eller annan liknande kunnig person.

Varför följer det inte med någon anslutningskabel med aggregatet?

Det medföljer inge anslutningskabel mellan kopplingsdosan på bastuväggen och aggregatets kopplingslist. Den elektriker som ansluter aggregatet kommer att leverera kabeln. Information om anslutningskabeln finns i installationsanvisningen för aggregatet och/eller styrenheten.

Var kan jag installera en digital kontrollpanel för aggregatet?

Kontrollpanelen är stänksäker och har låg spänning. Den kan installeras i till exempel tvättrummet, omklädningsrummet eller vardagsrummet. Om kontrollpanelen är installerad i bastun bör den inte placeras närmare än det minsta säkerhetsavstånd från aggregatet, och inte högre än en meter från golvet. Förvara utom räckhåll för barn.

Kan ett elektriskt aggregat utrustas med mobiltelefonstyrd fjärrkontroll?

Bastun ska alltid kontrolleras innan aggregatet slås på. Det är för att säkerställa att inga brännbara föremål finns nära eller på aggregatet. Om du snabbt vill ha din bastu redo rekommenderar vi ett värmelagrande Forte-aggregat.

Kan aggregatets elkrets förses med en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytare får inte installeras i aggregatets elkrets, eftersom aggregatet är tillräckligt skyddat när det är jordat. Jordfelsbrytare är gjorda för att garantera säkerheten hos små elektriska apparater, som kaffebryggare.

Förlänga givarkabeln

Silikonkabeln som medföljer givaren tål temperaturer på upp till 170 °C. Kabeln kan förlängas med en kabel som har lägre temperaturvärde med motsvarande tvärsnitt, förutsatt att den temperatur som påverkar kabeln efter anslutningen inte överstiger 80 °C.

Var man installerar temperaturgivaren

Givaren måste placeras exakt enligt instruktionerna i bruksanvisningen för att säkerställa att aggregatet fungerar på rätt sätt.

Obs! Bastuns tilluftsventil får inte vara nära temperaturgivaren. Luftströmmen nära ventilen kommer att kyla givaren, vilket resulterar i att givaren skickar felaktig temperaturinformation till styrenheten. Det kan göra att aggregatet överhettas. Minsta avstånd mellan tilluftsventilen och temperaturgivaren:

 • ej riktad ventil: 1 000 mm

 • ventil som är riktad bort från givaren: 500 mm

Om minimiavståndet inte kan hållas så måste ventilationssystemet ändras.

Installera en vedeldad ugn och ett elektriskt aggregat i samma bastu

Även de minsta vedeldade ugnarna motsvarar ett aggregat på 13 kW i värmeeffekt. Om du vill installera ett elektriskt aggregat tillsammans med en vedeldad ugn i din bastu så måste det elektriska aggregatets effekt väljas noggrant i enlighet med anvisningarna från fabriken.

SÄKERHETSAVSTÅND FRÅN BRÄNNBARA MATERIAL FÖR AGGREGATET OCH UGNEN

Säkerhetsavståndet för både det elektriska aggregatet och ugnen måste uppfyllas. Läs installationsanvisningen för aggregatet och ugnen för kraven på säkerhetsavstånd.

SÄKERHETSAVSTÅND MELLAN AGGREGATET OCH UGNEN

Avståndet mellan aggregatet och ugnen måste vara deras respektive säkerhetsavstånd sammanlagt, dock minst 60 cm. Det säkerhetsavståndet kan minskas genom att använda ett skyddshölje för den vedeldade ugnen.

Kontrollpanelen visar ett felmeddelande och aggregatet värms inte upp

FELMEDDELANDE ER1

Forte: Termoelementkretsen är trasig.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Temperaturgivarens mätkrets är trasig. Kontakta vår service.

FELMEDDELANDE ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Det är kortslutning i temperaturgivarens mätkrets. Kontakta vår service.

FELMEDDELANDE ER3

Forte: Överhettningsskyddets mätkrets är trasig.

FELMEDDELANDE ER4

Forte: Avbruten anslutning mellan nedre och övre kortet.

FELMEDDELANDE ER5

Forte: Kontrollpanelens omgivande temperatur är för hög.

Bastun värms upp långsamt

Vatten som hälls på aggregatet kyler ner stenarna snabbt.

 • Se till att aggregatets säkringar/brytare på elpanelen fungerar. Observera att det finns en till tre säkringar/brytare på strömpanelen, beroende på aggregatets modell och elsystem.

 • Kontrollera att alla värmeelement glöder när aggregatet är på.

 • Ställ in en högre temperatur.

 • Se till att aggregatet är tillräckligt kraftfullt.

 • Kontrollera värmestenarna. Om stenarna staplas för tätt, packas med tiden eller är av fel sort så kan luftcirkulationen i aggregatet blockeras, vilket i sin tur minskar uppvärmningsförmågan.

 • Se till att ventilationen i bastun är korrekt ordnad.

 • Testa om termostaten fungerar korrekt:

 1. Ta bort stenar från värmaren tills du kan se ändarna på alla värmeelement.

 2. Slå på aggregatet. Värmeelementen kommer att börja glöda. Om ett värmeelement inte glöder så måste det bytas ut. Kom ihåg att stänga bastudörren.

 3. Övervaka när värmeelementen stängs av. Det händer när bastutemperaturen har nått den temperatur som ställts in med termostaten. Vanligtvis uppnås den önskade temperaturen inom 35–45 minuter efter att aggregatet slås på. Om det tar betydligt längre tid att nå den inställda temperaturen så kan temperaturgivaren vara felaktigt placerad, aggregatet kanske inte har tillräckligt med ström, eller så kan termostaten vara defekt.

Aggregatets kontrollpanel fungerar inte korrekt.

Kontrollera datakabeln och dess anslutningar.

Bastun blir snabbt varm, men stenarna är inte tillräckligt varma

Vatten som hälls på aggregatet förångas inte och rinner genom stenfacket.

 • Ställ in en lägre temperatur.

 • Se till att aggregatet inte är för kraftfullt.

 • Se till att ventilationen i bastun är korrekt ordnad.

Panelbrädor eller andra material nära aggregatet mörknar snabbt

 • Se till att kraven på säkerhetsavstånd är uppfyllda.

 • Kontrollera värmestenarna. Om stenarna staplas för tätt, packas med tiden eller är av fel sort så kan luftcirkulationen i aggregatet blockeras, vilket kan orsaka överhettning (särskilt för elektriska aggregat).

 • Det är helt normalt att bastuns träytor mörknar med tiden. Mörknandet kan påskyndas av
  – solljus
  – värme från aggregatet
  – skyddsmedel på väggarna (skyddsmedel är inte särskilt värmebeständiga)
  – små partiklar som kommer från värmestenarna och dras runt av luftflödet

 • Vedeldade bastur: det kommer inte rök i bastun, till exempel när man lägger in ved

Aggregatet luktar

 • Om aggregatet är nytt kan det fortfarande ha kvar skyddsämnen från tillverkningsprocessen. Gör den första uppvärmningen i ett välventilerat rum.

 • Det varma aggregatet kan framhäva lukter som blandas i luften som dock inte beror på bastun eller aggregatet. Exempel: färg, lim, eldningsolja, kryddor.

Aggregatet ger ifrån sig ljud

 • Timerns brytare är en mekanisk enhet som avger ett tickande ljud när den fungerar normalt. Om du hör tickande trots att aggregatet är avstängt ska du kontrollera anslutningarna till timerns brytare.

 • Enstaka smällar orsakas vanligtvis av att stenar spricker på grund av hettan.

 • Termisk expansion i aggregatets delar kan orsaka ljud när aggregatet värms upp.

Infraröd bastu

Vad är en infraröd bastu?

Hälsoeffekterna med en infrakabin är jämförbara med att träna. Faktum är att många använder en infrakabin för muskelåterhämtning och för att friska upp sig.

Finländare kanske ha svårt att ana att infrakabiner säljer mer än traditionella bastur, globalt sett. Infraröd värmebehandling verkar dock ha blivit en växande global trend som blir alltmer populär även i Finland.

Infrakabiner används på platser som span, hotell och skönhetssalonger, och alltmer i privata hem. En infrakabin kan enkelt installeras utan separat bygglov i torra utrymmen, till exempel sovrummet i en lägenhet.

Även om en vanliga bastu och en infrakabin har mycket gemensamt, som att båda används för att svettas och koppla av, så finns det också många skillnader mellan dem. Till exempel genererar infrakabiner, enligt vissa uppskattningar, tre gånger så mycket svettning som vanligt bastubad. Det beror på att den långvågiga djupa värmen från en infraröd radiator går ungefär fyra centimeter in i kroppen, vilket orsakar svettning djupare inifrån vävnaderna. I en vanlig bastu överförs värmen till kroppen genom luft. Men i en infrakabin värmer den infraröda strålningen upp kroppens vävnader direkt.

En japansk uppfinning

Infrakabinen har sina rötter i början av 1900-talets USA, men konceptet med den moderna infrakabinen skapades i Japan 1965. Under de senaste decennierna har japanska och kinesiska forskare studerat infraröda behandlingar utförligt.

I Finland har det bedrivits relativt lite forskning om infrakabiner, men kunskapen om deras hälsoeffekter har nått hit. Idag är det väldigt få som har missuppfattningen att infraröd strålning har något med skadlig ultraviolett strålning att göra. Istället förknippas infraröd värme med muskelavslappning, ökad ämnesomsättning och blodcirkulation, och eliminering av gifter och celluliter.

Många är förvånade över att lära sig att infrakabiner har en energigivande effekt, till skillnad från den vanliga bastun som för många fungerar som ett naturligt sömnmedel. Det sägs också att man kan bränna upp till 300–600 kalorier om man använder en infrakabin i 30 minuter.

Infraröd värme kan också hjälpa mot symptomen på många sjukdomar. Särskilt personer som lider av artrit och fibromyalgi har fått lindring av infraröd värme. En amerikansk studie* har nyligen visat att personer som lider av både reumatism och ankyloserande spondylit hade mindre smärta och stelhet tack vare infraröd värme. Hudåkommor lindras också ofta i en infrakabin.

Det verkar som att infraröd värme också kan hjälpa kroppen att bekämpa bland annat influensavirus. Den djupa värmen i en infrakabin har sagts höja användarens kroppstemperatur, vilket skapar en sorts artificiell feber. Feber är känt för att vara kroppens naturliga reaktion mot en infektion.

* Clin Rheumatol DOI 10.1007/s10067-008-0977-y: Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis, 2008

Populärt bland elitidrottare

Eftersom infraröd värme ger energi till och accelererar vitala funktioner så fungerar den som en utmärkt form av uppvärmning innan träning. Efter träning hjälper den infraröda värmen till med muskelåterhämtning och avslappning. En idrottare som använder en infrakabin för återhämtning efter ett hårt träningspass är före detta sprintern och aktiva motionären Johanna Manninen.

"Den infraröda värmen går djupt in i musklerna och slappnar av dem efter ansträngningen under träningen. Jag har märkt att det minskar muskelsmärtor och lindrar värk. Jag känner att den infraröda värmen också ökar min ämnesomsättning och renar min kropp”, säger Johanna.

Johannas hem är utrustat med infrakabin och bastu med ett värmelagrande aggregat. Hon har också en traditionell vedeldad bastu vid en sjö. Infrakabinen har inte ersatt den traditionella bastun för henne.

”Infrakabinen är ett underbart tillägg till den finska bastukulturen. Det har också fördelen att det är ett torrt utrymme, så det är lätt att bara dyka in en stund, även i träningskläderna, för att värma upp musklerna innan man springer. Efter löpningen är det också trevligt att stretcha i infrakabinen.”

”Jag sitter i värmen i infrakabinen i ungefär en halvtimme. Jag tittar på tv, läser damtidningar och stretchar musklerna. Värmen gör en svettig. Det är viktigt att komma ihåg att dricka vatten före och efter användning av kabinen för att behålla vätskebalansen.”

Infraröd värme har effekter som är bra för hälsan och välbefinnandet. Effekterna varierar från person till person. De positiva effekterna inkluderar:

 • borttagning av toxiner

 • förbränning av kalorier

 • minskning av celluliter

 • förbättring av matsmältningen

 • minskning av ömhet i muskler

 • lindring av ledinflammationer

 • förbättring av den perifera blodcirkulationen

 • sänkning av blodtrycket

 • förbättring av hudens hälsa och elasticitet

 • minskning av stress

 • uppfriskning av sinnet

 • lindring av huvudvärk

 • minskning av trötthet

 • en känsla av välbefinnande

Hur använder man en infrakabin?

Infrakabinen är klar för användning på mindre än tio minuter.

Skydda lavarna och golvet i infrakabinen med handdukar, eftersom du kommer att svettas ordentligt.

Den infraröda värmen fungerar bäst på bar hud. Att ha på sig till exempel en handduk förhindrar delvis att värmen överförs till dina vävnader.

Eftersom vätska dunstar och man svettas mycket vid högre temperaturer i en infrakabin ska du komma ihåg att dricka mycket vatten före och efter användning.

Beroende på dina preferenser kan du på ett säkert sätt använda infrakabinen dagligen.

Diskutera användningen av infrakabinen med din läkare om du är gravid eller har hälsoproblem (eller en pacemaker, konstgjorda leder eller andra kirurgiska implantat).

Vedeldade aggregat

Det är inget drag i rökkanalen och det kommer in rök i bastun

 • Tegelkanalen är kall. Bränn några tidningsark genom öppningen i rökkanalens nedre del för att få igång draget.

 • Det är lågt tryck i rummet som orsakas av en fläkt, en annan eldstad eller någon annan anordning. Se till att det finns tillräckligt med tilluft: Stäng av utsugsfläkten/den mekaniska ventilationen, eller öppna ett fönster när du tänder en eld.

 • Asklådan är full. En full asklåda förhindrar luftcirkulation i ugnen. Töm asklådan.

 • Rökkanalens anslutning läcker. Täta anslutningen.

 • Ugnens rökkanaler är blockerade. Rensa rökkanalerna genom ugnens sotningsöppningar.

 • Rökkanalens anslutningsrör är för djupt i rökkanalen. Korta av rökkanalens anslutningsrör och/eller dra ugnen och röret längre bort från rökkanalen.

Bastun blir inte varm

 • Bastun är för stor i förhållande till ugnens värmekapacitet. Läs instruktionerna för val av bastuugn.

 • Det finns mycket väggyta i bastun som inte är isolerad. Läs instruktionerna för val av bastuugn.

 • Det materialet som brinner är fuktigt eller på annat sätt av låg kvalitet.

 • Rökkanalen har inte bra drag.

 • Ugnens rökkanaler är blockerade. Rensa rökkanalerna.

Ugnens stenar värms inte upp

 • Bastun är för liten i förhållande till ugnens värmekapacitet. Läs instruktionerna för val av bastuugn.

 • Rökkanalen har inte bra drag.

 • Det materialet som brinner är fuktigt eller på annat sätt av låg kvalitet.

 • Ugnens rökkanaler är blockerade. Rensa rökkanalerna.

 • Kontrollera hur stenarna är staplade. Ta bort små bitar av sten, samt stenar som är mindre än 10 cm i diameter från stenfacket. Byt ut trasiga stenar mot stora och hela stenar.

Ugnen luktar

 • Om ugnen är ny kan den fortfarande ha kvar rester av skyddsfärg. Gör den första uppvärmningen utomhus – mer information finns i ugnens installationsinstruktioner och bruksanvisning.

 • Den varma ugnen kan framhäva lukter som blandas i luften som dock inte beror på bastun eller ugnen. Exempel: färg, lim, eldningsolja, kryddor.

Aggregatet ger ifrån sig ljud

 • Enstaka smällar orsakas vanligtvis av att stenar spricker på grund av hettan.

 • Termisk expansion i aggregatets delar kan orsaka ljud när aggregatet värms upp.

Styrenheter

Vilken styrenhet ska jag välja?

Externa styrenheter är nödvändiga för stora aggregat som används i offentliga lokaler, men passar också bra för hemmabruk, så länge nödvändiga el- och givarledningar beaktas vid planeringen av bastun.

Många aggregat som är avsedda för hemmabruk finns även som så kallade E-modeller som använder en styrenhet istället för att kopplingar på aggregatet. Detta är särskilt praktiskt när aggregatet är inbäddat i en lav.

Kontrollpanelen visar ett felmeddelande och aggregatet värms inte upp

FELMEDDELANDE ER1

Forte: Termoelementkretsen är trasig.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Temperaturgivarens mätkrets är trasig. Kontakta vår service.

FELMEDDELANDE ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Det är kortslutning i temperaturgivarens mätkrets. Kontakta vår service.

FELMEDDELANDE ER3

Forte: Överhettningsskyddets mätkrets är trasig.

FELMEDDELANDE ER4

Forte: Avbruten anslutning mellan nedre och övre kortet.

FELMEDDELANDE ER5

Forte: Kontrollpanelens omgivande temperatur är för hög.

Användning och underhåll

Kortfattade instruktioner för aggregat (digital kontrollpanel)

Tänk på att alltid kontrollera bastun innan du värmer upp den. Inga oönskade föremål får lämnas på eller nära aggregatet. Torka aldrig tvätt i bastun.

Aggregatet är i standbyläge när bakgrundsbelysningen på I/O-knappen är på. Om bakgrundsbelysningen är av ska du se till att aggregatet har slagits på med huvudströmbrytaren längst ner på aggregatet.

Slå på aggregatet direkt

kontrollpanel diagram
 1. Turn the heater on by pressing the I/O button on the control panel. The control panel will light up and the heater will begin to heat up immediately.

Kontrollpanel diagram

2. If necessary, adjust the temperature with the + and – buttons.

Efter bastubadet ska du stänga av aggregatet genom att trycka på I/O-knappen.

Tidsinställd uppvärmning

 1. Slå på aggregatet genom att trycka på I/O-knappen på kontrollpanelen.</p></li><li><p>Tryck på MENU-knappen två gånger. Det startar ett läge där du kan ändra den återstående tiden när aggregatet är påslaget.

 2. Tryck på plusknappen. Aggregatet stängs av och timerns indikatorlampa börjar blinka. Panelen visar den tid efter vilken uppvärmningen börjar. Tiden kan förinställas med intervall på 10 minuter upp till 10 timmar och med intervall på en timme från 10 till 18 timmar.

 3. Tryck på MENU-knappen och vänta tills kontrollpanelen återgår till standardläget. Observera att den tid som visas på panelen också kommer att räknas ned med ovannämnda intervall.

Kan vilka stenar som helst användas som värmestenar?

Värmestenar bör vara av ett så tungt material som möjligt, vara mörka till färgen och stora för att kunna lagra så mycket värmeenergi som möjligt. Aggregatförsäljare säljer stenar som är speciellt avsedda att användas som värmestenar, och som kommer från välkända leverantörer, så deras material och lämplighet garanteras. Stenmaterial som är lämpliga att använda i värmeelement inkluderar peridotit, olivin och olivindiabas. Stenar som plockats från marken i naturen är inte lämpliga att använda i aggregat.

Keramiska ”stenar” och mjuka täljstenar får inte användas. De lagrar inte tillräckligt med värme när man värmer upp aggregatet. Det kan leda till att aggregatet överhettas, vilket i sin tur leder till att värmeelementen går sönder.

Värmestenarna ska staplas i aggregatet i enlighet med aggregatets installationsinstruktioner och bruksanvisning. Värmestenar finns i två storlekar.

Hur ofta ska värmestenarna bytas i en familjebastu?

Hur ofta de byts beror i stort sett på hur mycket aggregatet används. Om det är i snitt två gånger i veckan så bör stenarna bytas en gång om året. Stenarna bör staplas om ibland, eftersom de faller sönder vid användning och sjunker ihop, vilket minskar luftcirkulationen i deras behållare. God luftcirkulation ger en riktig bastuupplevelse. Värmeelementen håller också längre om det är god luftcirkulation.

Vad gör jag när ett värmeelement går sönder?

Ett trasigt värmeelement bör bytas omedelbart, eftersom de som fortfarande är intakta måste glöda längre och ett av de värmeelement som är kvar också kan gå sönder efter ett tag. Bara en auktoriserad elektriker får byta ut ett värmeelement.

Vad är rätt bastutemperatur?

Temperaturen i bastun måste ställas in så att bastubadarna svettas på laven och känner sig bekväma. Det finns ingen rätt eller fel bastutemperatur, eftersom alla har olika preferenser, och med hänsyn till ålder och hälsotillstånd.

 • Om bastutemperaturen är hög (80–100 °C) så kan luften kännas torr, även när den fuktas genom att man häller vatten på stenarna. Ångan kommer att kännas vass.

 • I lägre bastutemperaturer (50–60 °C) kan du använda mycket vatten på aggregatet. Luften kommer att kännas fuktig och mjuk. Kombinationen av låg temperatur och mycket vatten fungerar bäst när man använder ett aggregat med stor mängd stenar.

Varför känns ångan varm mot min hud?

Man häller vatten på värmestenarna för att uppnå en behaglig luftfuktighet i bastun. Om bastun är väldigt varm kan ångan från aggregatet ibland kännas för varm när den når kroppen.

Kan aggregatets material orsaka obehagliga lukter?

När ett elektriskt aggregat värms upp för första gången försvinner kvarvarande skyddsmaterial och annat som samlats i aggregatet under olika arbetssteg. De kan orsaka obehagliga lukter och till och med rök, så bastun bör vara välventilerad under den första uppvärmningen. På grund av eventuella obehagliga lukter så rekommenderas det inte att man badar i bastun under den första uppvärmningen.

Avkalkning

Kalk i vattnet som används i bastun kan med tiden bilda vita fläckar på aggregatets eller ugnens ytor. Det går att ta bort fläckarna med en citronsyralösning som görs på följande sätt:

 1. Köp lite citronsyra på till exempel ett apotek.

 2. Blanda cirka två matskedar citronsyrapulver i 500 ml vatten.

 3. Torka bort fläckarna med en handduk som fuktats med lösningen. Använd gummihandskar, eftersom citronsyran kan irritera huden.

 4. Skölj och torka av om det behövs.

Brandsäkerheten hos elektriska aggregat

Elektriska aggregat består av metall och är därför inte brännbar. När ett aggregat har installerats enligt instruktionerna utgör det inte någon brandrisk i bastun. Men föremål som faller ner på eller lämnas på aggregatet kan fatta eld.

Föremål som faller ner på eller lämnas på aggregatet kan fatta eld.

Förebyggande:

 • Torka aldrig tvätt i bastun.

 • Tänk på att alltid kontrollera bastun innan du värmer upp den.

 • Se till att dina rökdetektorer alltid är i fungerande skick.

Om en olycka inträffar och du upptäcker den omedelbart:

 • Släck elden med en torr pulversläckare som är lämplig för elektriska bränder.

 • Om det inte finns någon lämplig brandsläckare ska du först stänga av strömmen till aggregatet med hjälp av husets eller lägenhetens strömpanel och sedan släcka elden med vatten. Observera att det finns en till tre säkringar/brytare på strömpanelen, beroende på aggregatets modell och elsystem.

 • En brandfilt hjälper sällan, eftersom elden får luft underifrån aggregatet.

 • Utsätt hur som helst inte dig själv för fara.

Om en olycka inträffar och branden inte kan kontrolleras:

 • Ring nödnumret 112.

 • Lämna byggnaden och hjälp andra att lämna den också.

 • Stäng alla dörrar och fönster när du går ut.

Kan ett elektriskt aggregat ge mig en elstöt?

Elektriska aggregat är säkra att använda när de är installerade på rätt sätt. Aggregat ansluts till elnätet på ett sådant sätt att de metalliska delarna som berörs är jordade. Aggregatets utformning förhindrar att man rör vid strömförande delar.

Underhålla din bastu

INNAN BASTUN BÖRJAR ANVÄNDAS

Vi rekommenderar att du använder paraffinolja för att behandla bastulavarna. Andra trädelar av bastun, till exempel dörrkarmen, ett dörrhandtag i trä och panelbrädorna, behöver inte nödvändigtvis behandlas, men om man vill skydda dem mot fukt och smuts ska behandlingen utföras med ämnen som är gjorda för ändamålet och som du läst på om. Det är strängt förbjudet att använda lack på bastuns inre ytor.

Harvia Sauna Care Set för behandling av bastuns träytor inkluderar en 500 ml flaska paraffinolja, vilket räcker för att behandla 5‒10 kvadratmeter. Paraffinoljebehandlingen framhäver också träets färg. Testa oljan på undersidan av en lav för att se hur färgen förändras och om du gillar den nya färgen.

ANVÄNDA BASTUN

Tvätta dig innan du går in i bastun. Skydda alltid lav med en lavhandduk eller ett engångsskydd för lavar. Träytor tål vanligtvis bra att fukt droppar från huden utan att det lämnar märken.

När du använder bastudofter, bastuhonung eller andra vårdande produkter ska du vara noga med att inte fläcka träytorna. Även löv från en bastukvast ska tas bort från träytor inom rimlig tid.

EFTER BASTUBAD

Ta bort lavskydden och vattenhinken och torka bort vattendroppar. Använd en fuktig trasa för att göra rent. Låt aggregatet vara på i cirka 10 minuter för att torka trädelarna. Torka även bort eventuellt vatten från aggregatets ytor efter användning.

Öppna luftventilen och lämna bastudörren halvöppen. Kall luft utifrån gör inte att det torkar snabbare. Därför bör fönster och ytterväggsventiler stängas när bastun ska torka när det är kallt ute.

GRUNDLÄGGANDE RENGÖRING

En familjebastu bör rengöras 1‒3 gånger om året med en måttlig mängd vatten och diskmedel. Lätt alkaliska produkter (pH 8‒10) är lämpliga rengöringsmedel. Du kan även slipa ytorna lätt med sandpapper.

Bastun måste torkas med hjälp av aggregatet och tillräcklig ventilation.

Hitta din närmaste återförsäljare

De bästa bastu- och spaupplevelserna väntar på dig.

Choose location and language

Available products depend on your location.