Sekretessmeddelande

Sekretessmeddelande

SEKRETESSMEDDELANDE

Harvia Group och dess dotterbolag (nedan Harvia) har åtagit sig att följa gällande dataskyddslagstiftning och respektera sina kunders och webbplatsbesökares integritet. I detta sekretessmeddelande avser termen ”person” alla fysiska personer vars personuppgifter finns i Harvias kundregister. I detta sekretessmeddelande vill vi öppet och transparent berätta om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande gäller för Harvias webbplats och webbutik, och genom att du använder våra tjänster förutsätter vi att du samtycker till behandlingen av dina uppgifter enligt villkoren i detta meddelande.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) och Finlands dataskyddslag (1050/2018) i den utsträckning och under de omständigheter som tillåts i dessa.

Det är av yttersta vikt för oss att du kan förlita dig på att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi ber dig att läsa detta sekretessmeddelande och kontakta oss om du har några frågor.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

·         Personuppgiftsansvarig: Harvia

·         Bostadsort: Muurame, Finland

·         Adress: Teollisuustie 1–7, 40951 Muurame

·         FO-nummer: 0176654-2

2 DATASKYDDSOMBUD

Namn Valtteri Lundqvist

·         Kontaktuppgifter: data.protection@harvia.com

 

3 REGISTRETS NAMN

Harvias kund- och marknadsföringsregister.

4 RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter utförs baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

·         Avtal som ingåtts mellan oss

·         Lagstiftning som är bindande för företaget

·         Samtycke från den registrerade
Exempel på uppgifter som behandlas baserat på samtycke är särskilt följande:
(i) Cookies
(ii) Nyhetsbrev och marknadsföring

·         Den personuppgiftsansvariges berättigade intressen
I situationer där behandlingen är baserad på berättigat intresse har vi utfört ett balanstest och bedömt att intressen eller grundläggande rättigheter och friheter för en person som kräver skydd av personuppgifter inte väger tyngre än vår organisations legitima intressen.

Personuppgifter behandlas för följande ändamål: behandling, leverans och arkivering av beställningar från webbutik; hantering och upprätthållande av kundrelationer; uppnående av kundlojalitet; förbättrande av kundupplevelse; förbättring av kundservice; tillhandahållande av innehåll och marknadsföring som är mer riktade och anpassade; leverans av nyhetsbrev; administrering av kampanjer och tävlingar; verkställande av marknadsföringsförbud enligt lagstiftning; förebyggande av missbruk; utvecklande av tredjepartstjänster; analytiska och statistiska ändamål; förbättring av Harvias verksamhet och tjänster; profilering och automatiserat beslutsfattande (vi samlar in uppgifter om dina intressen och kan baserat på denna föreslå andra produkter som du kan vara intresserad av).

 

5 BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar följande nödvändiga personuppgifter:

Allmänna uppgifter, som till exempel

·         Namn

·         E-postadress

·         Telefonnummer

·         Postadress

 

Uppgifter om webbplatsbesök, som till exempel

·         IP-adress och cookies

  • Webbplatsaktiviteter, som till exempel skickade formulär (namn, e-postadress), besökstid, webbplatsanvändning

Övriga uppgifter, som till exempel

·         Personens direkta samtycke till och förbud mot direktmarknadsföring

·         Betalningsmetod

·         Information om behandlade order (i webbutiken)

·         Information om kontakt med kundtjänst

 

Harvia samlar inte in din betalningsinformation. Alla betalningsuppgifter behandlas säkert av en auktoriserad tredjepartsleverantör av betaltjänster (Paytrail Oyj, FO-nummer 2122839-7).

 

6 VANLIGA DATAKÄLLOR

Personuppgifter kan samlas in på olika sätt, men i allmänhet samlar vi endast in personuppgifter direkt från individen eller från det företag med vilket kunden har ingått ett avtal. Personuppgifter erhålls från den registrerade i samband med digitala interaktioner, webbplatsbesök eller annan interaktion med den registrerade.

 

7 LAGRINGSPERIOD FÖR UPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag endast så länge som lagring är nödvändig av de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter raderas när vi inte längre behöver spara dem på grund av rättsliga skyldigheter eller för att utöva någondera parts rättigheter eller skyldigheter.

 

För vissa uppgifter ålägger lagen skyldigheter att spara uppgifterna under längre tidsperioder, inklusive för följande ändamål:

·         Bokföringslagen föreskriver längre lagringstider för uppgifter, oavsett om uppgifterna innehåller personuppgifter

·         Uppfyllande av ansvar gällande konsumenthandel

·         Vi samlar in och lagrar loggdata från system i enlighet med lagkrav för att tillhandahålla en både laglig och säker upplevelse för våra kunder i webbutiken

·         Vi utför tillräckligt många säkerhetskopieringar av butiksdatabaser och -system för att skydda uppgifter, korrigera fel och säkerställa säkerhet och kontinuitet

 

Du kan avregistrera dig från vår e-postmarknadsföringslista via avregistreringslänken i varje marknadsförings-e-postmeddelande vi skickar till dig.

 

Samtycke till cookies sparas automatiskt i webbläsaren i tolv månader, varefter webbplatsbesökaren tillfrågas igen, såvida inte hen rensar eller raderar cookies från sin webbläsare eller vi ändrar vår cookiepolicy. Om så är fallet kräver vi att webbplatsbesökaren uppdaterar sin samtyckesstatus så att denna återspeglar vår aktuella cookiepolicy. Om så är fallet återställs webbplatsbesökarens samtyckesstatus endast för nödvändiga cookies innan hen har accepterat/avvisat cookies.

 

8 ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut personuppgifter inom Harvia Group. Ett annat företag eller en stiftelse inom Harvia Group kan också behandla dina personuppgifter för vår räkning. Sådan behandling är baserad på vårt berättigade intresse att överföra personuppgifter för administrativa ändamål inom koncernen, som till exempel för rapportering och för att utföra vår verksamhet effektivt.

 

Vi kan lämna ut viss nödvändig information till de tredje parter vi använder som tjänsteleverantörer eller underleverantörer. Vi använder betrodda underleverantörer med vilka våra avtal tar hänsyn till kraven i GDPR och annan lagstiftning. Vi använder också kunduppgifter för analys och individuell anpassning tillsammans med tredje parter.

 

Vi kan lämna ut dina uppgifter till offentliga myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, exempelvis för att förhindra eller utreda bedrägeri eller annan olaglig verksamhet. På begäran från laga domstol kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra parter. Dessutom kan vi lämna ut dina uppgifter i samband med en eventuell försäljning av ett företag eller annan omorganisation av verksamheten till en köpare av ett företag eller en annan relevant part i samband med omorganisationen.

 

Vi överför uppgifter till följande tredje parter:

·         partners inom analys och statistik

·        partners inom e-postmarknadsföring, i de fall kunden har valt att få nyhetsbrev

·         transportföretag

·         andra relevanta tjänsteleverantörer eller underleverantörer

 

Harvia säkerställer en hög nivå av datasäkerhet och dataskydd vid överföring och behandling av uppgifter i enlighet med GDPR. Tredje parter och deras underleverantörer kan också överföra personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana situationer respekterar vi tillämplig lagstiftning och krav i denna, som till exempel standardavtalsklausuler (SCC:er) som har antagits av Europeiska kommissionen. Harvia behandlar inte personuppgifter som behandlas i enlighet med detta meddelande utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

9 SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi ser mycket allvarligt på sekretessen för personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förlust, utlämnande, missbruk, ändring, destruktion eller obehörig åtkomst. Vi använder följande skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter:

 

·         Åtkomst till personuppgifter begränsas med hjälp av åtkomsträttigheter till endast på förhand utsedda personer som behöver uppgifterna för att utföra sina uppgifter.

·         De informationssystem och enheter som används för att behandla personuppgifter är tillräckligt tekniskt skyddade, inklusive genom åtkomstkontroll med personligt användar-ID och lösenord, brandväggar och andra tekniska metoder.

·         Personalen har fått omfattande utbildning och anvisningar om korrekt behandling av personuppgifter. Alla som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt gällande alla personuppgifter.

·         Elektroniska filer säkerhetskopieras regelbundet.

·         Allt fysiskt material eller pappersmaterial förvaras i låsta lokaler.

·         Material som innehåller personuppgifter raderas på ett säkert sätt.

·         Om det trots alla säkerhetsåtgärder sker ett personuppgiftsbrott med negativ påverkan på de registrerades integritet meddelar vi i enlighet med tillämplig lagstiftning både myndigheter och de berörda registrerade.

 

10 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

De registrerade har rätt att granska sina personuppgifter och få en kopia av dessa. De har rätt att kräva korrigering av sina felaktiga personuppgifter; en begäran om korrigering måste innehålla detaljerad information som underlättar för oss att göra nödvändiga korrigeringar. De har också rätt att begära radering av sina personuppgifter från datafilerna, förutsatt att uppgifterna inte längre behövs för något ändamål eller att det inte föreligger några rättsliga skyldigheter för oss gällande behandling eller lagring av uppgifterna i fråga. När vår behandling av personuppgifter är baserad på samtycke har de registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. De registrerade kan också ha rätt att ta emot de personuppgifter de har tillhandahållit oss och överföra de uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I enlighet med tillämplig lag finns det också vissa fall där de registrerade har rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av deras personuppgifter.

Eventuella frågor eller anmärkningar gällande behandling av personuppgifter eller utövande av ovan nämnda rättigheter kan skickas med e-post till den kontaktadress som anges i kapitel 1.

Dessutom har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av deras personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, i Finland dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på tietosuoja.fi/sv.

 

11 COOKIES

På vår webbplats används cookies och taggar för att säkerställa att webbplatsen fungerar optimalt och att allt innehåll visas korrekt. En cookie är en textfil som skickas från Harvias webbserver och lagras i din webbläsare eller på din enhet. Vi använder också cookies för att samla in omfattande analytisk information om din användning av våra tjänster och produkter, för att spara funktionella egenskaper och för att rikta relevanta nyheter och erbjudanden till dig.

Du kan ändra dina webbläsarinställningar gällande användning av och omfattning för cookies. Ett exempel på den här typen av ändring är för att blockera alla cookies eller ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Det är emellertid viktigt att du tänker på att vissa av webbplatsens funktioner kan försämras och att delar av webbplatsens innehåll kanske inte visas korrekt om du väljer att inte acceptera cookies.

 

12 UPPDATERING AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Vi håller oss kontinuerligt informerade om uppdateringar av dataskyddslagstiftningen och strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera detta sekretessmeddelande närhelst det är nödvändigt.

 

Detta sekretessmeddelande har upprättats den 8 november 2023.

 

Choose location and language

Available products depend on your location.