Harvia Logo
Harvia Black Steel The Wall electric heater in sauna

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

1. REGISTRATOR

• Namn: Harvia
• Hemvist: Muurame, Finland
• Adress: Teollisuustie 1–7, 40951 Muurame, FINLAND
• Företags-ID: 0176654-2

2. REGISTERADMINISTRATÖR

• Valtteri Lundqvist
• Kontakt: Teollisuustie 1–7, 40951 Muurame, data.protection(a)harvia.fi

3. REGISTRETS NAMN

Harvias kundregister

4. SKÄL FÖR ATT HÅLLA REGISTRET, SAMT DESS SYFTE

Ett direktmarknadsföringsregister enligt personuppgiftslagen (523/99) 10 §.

Den registrerade har gått med på att bli registrerad som Harvia-kund, har prenumererat på Harvias nyhetsbrev, köpt Harvia-produkter eller deltagit i ett evenemang eller lotteri som arrangeras av Harvia.

Personuppgifter behandlas i följande syften:

• att upprätthålla Harvias kundregister
• arkivering och behandling av beställningar genom Harvias e-handelstjänster
• att upprätthålla kundrelationer
• att samla in och analysera statistiska data.

Personuppgifter kan användas för att utveckla Harvias verksamhet och för riktad marknadsföring. Personuppgifter behandlas inom de begränsningar som personuppgiftslagen tillåter och kräver.

Uppgifterna i registret kan användas i Harvias egna register för att rikta annonser utan att lämna ut personuppgifter till tredje part. Kunder kan förbjuda marknadsföring och kommunikation via dessa tjänster genom att kontakta tjänsteleverantören via e-post på data.protection(a)harvia.fi.

Harvia kan använda en tredje part som de samarbetar med för att upprätthålla kund- och servicerelationer. Delar av personuppgifterna kan komma att överföras till samarbetspartners servrar på grund av tekniska krav. Data bearbetas enbart för att upprätthålla Harvias kundrelationer genom tekniska gränssnitt.

5. DATA SOM FINNS I REGISTRET

• Personens för- och efternamn
• E-postadress
• Gatuadress
• Telefonnummer
• Uppgifter om tidigare beställningar (webbutiken)
• Data om kundens ägda produkter, registreringar och tidigare kontakter med Harvias kundtjänst.

6. VANLIGA DATAKÄLLOR

Personuppgifter samlas in från kunderna själva med deras godkännande.

7. NORMALT UTLÄMNANDE AV DATA

Harvia kan lämna ut personuppgifter till tredje part under följande villkor:

• enligt efterlevnad av lag- och myndighetskrav
• för att tjänsteleverantören ska kunna leverera eller utveckla tjänsten
• när det i god tro anses nödvändigt för att skydda Harvias rättigheter, för att skydda den registrerade och andra, för att utreda bedrägerier eller för att följa myndigheternas begäran om uppgifter.

8. REGELBUNDET DELGIVANDE AV DATA, SAMT INFORMATIONSÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Data överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. DATABEVARING

Personuppgifter tas bort på personens begäran, såvida inte Harvia är skyldiga att behålla uppgifterna på grund av juridiska skyldigheter eller avtalsenliga rättigheter och skyldigheter som båda parter kommit överens om.

10. REGISTERSKYDD

Personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig behandling genom adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder.

11. RÄTT TILL ÅTKOMST AV DATA

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att inspektera, rätta och uppdatera dessa. Om den registrerade vill att hens uppgifter ska tas bort från Harvias kundregister kan hen begära att uppgifterna tas bort.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har den registrerade rätt att överföra sina personuppgifter från ett system eller en tjänst till ett annat eller en annan tjänst, dvs. få en kopia av sina personuppgifter i ett läsligt och etablerat format och överföra dem till en annan registrator.

Ovan nämnda förfrågningar ska lämnas till registeradministratören som nämns i paragraf 2.

Om den registrerade anser att hens lagliga rättigheter har kränkts har hen rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten eller en annan dataskyddsmyndighet inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den finska myndigheten är Dataombudsmannens byrå. Kontaktuppgifter hittar du här.