Harvia Logo

Vanliga frågor om energiförbrukningen vid bastubad
– Vår CTO Timo Harvia svarar

Under den kommande vintern kommer stora delar av Europa och andra länder att se på elpriset och energiförbrukningen med större hänsyn än tidigare år. Många kanske tycker att bastun är en av de saker man borde kompromissa med för att spara el. Vi uppmuntrar till att titta närmare på energiförbrukningen vid bastubad, eftersom ekvationen påverkas av flera variabler – önskad temperatur, tiden för bastubadet, vilka material som används i bastun, förhållandet mellan aggregatets effekt och bastuns volym, ventilationens drift, och så vidare. Med många enkla tips kan du minska energiförbrukningen avsevärt vid bastubad. Dessutom är det bra att komma ihåg att det mesta av värmen från bastun trots allt stannar kvar i byggnaden.

Vår CTO Timo Harvia rättar till de största missuppfattningarna, ger tips om hur man får ett mer energieffektivt bastubad, och svarar på de vanligaste frågorna kring bastuns energiförbrukning:

1. Hur förbrukar bastun energi, och vad händer med energin efter bastubadet?

2. Hur mycket energi förbrukar aggregatet?

3. Hur mycket kostar ett bastubad?

4. Vilka åtgärder kan man vidta för att minska bastuns energiförbrukning?

5. Vilka åtgärder har du vidtagit för att minska din energiförbrukning?

I fokus

  • Det mesta av värmen som genereras av bastuaggregatet överförs till andra delar av lägenheten och håller hemmet varmt.

  • Aggregatets effekt (kW) indikerar inte direkt den maximala energiförbrukningen per timme. För att bibehålla den önskade temperaturen används mindre än 50 % av maxeffekten.

  • Det finns flera enkla och smarta sätt att minska energiförbrukningen vid bastubad – från att stapla om bastustenarna till att sänka temperaturen i basturummet.

  • Bastubad kan minska förbrukningen av varmvatten eftersom behovet av varmduschar minskar. Att värma upp duschvattnet förbrukar vanligtvis mycket energi, och allt varmt vatten går ner i avloppet.

1. Hur förbrukar bastun energi, och vad händer med energin efter bastubadet?

När man överväger energiförbrukningen i en bastu är det bra att komma ihåg en av de grundläggande lagarna i fysik om bevarandet av energi.  Energi kan inte skapas eller förstöras – den kan bara ändras eller överföras från en form till en annan.

Elektriska aggregat omvandlar all el till värme. Aggregatets termostat reglerar värmeelementen och slår på och av dem så att de håller aggregatet vid önskad temperatur.

Under uppvärmningen av bastun och under bastubadet värmer aggregatet inte bara upp luften, utan även stenar, vägg- och takpaneler, dörren och bastulavarna. Under bastubadet används också energi för att förånga vatten. Med andra ord för att generera "löyly". Det mesta av värmen från basturummet överförs genom dörren och strukturen till resten av byggnaden. Värmeenergin som läcker från bastun till resten av lägenheten, till exempel till det intilliggande badrummet, minskar behovet av andra värmekällor. Därför kan bastun betraktas som en sekundär värmekälla under de kallare månaderna. Om man använder ventilation med värmeåtervinning, eller en frånluftsvärmepump, så går det mesta av värmen från ventilationen till uppvärmning av byggnaden.

Bild av uppvärmning av bastu
Bild 1: Utöver att värma luften används energi för att värma upp stenar, paneler, bänkar och dörrar. Varm luft strömmar ut ur bastun med ventilationen. Uppvärmningen tar 30 till 50 minuter.
Bild av bastubadet
Bild 2: Energi överförs genom strukturerna till andra delar av byggnaden. Energi används för att förånga vatten för att generera ”badet”. Varm luft strömmar ut ur bastun med ventilationen. Bastubadet tar 20 till 40 minuter.
Bild av hushåll efter bastubadet
Bild 3: Energi frigörs genom strukturerna till andra delar av byggnaden. Varm luft strömmar ut ur bastun med ventilationen. Vid återvinning av ventilationsvärme eller användning av en frånluftsvärmepump går det mesta av värmen från ventilationen till uppvärmning av byggnaden. Värme avges under några timmar

2. Hur mycket energi förbrukar aggregatet?

Aggregatets effekt i kW multiplicerat med dess drifttid ger inte direkt de kilowattimmar som används vid ett bastubad. När basturummets önskade temperatur har uppnåtts börjar aggregatets termostat att stänga av strömmen till värmeelementen. I uppvärmningsfasen slås aggregatet på med full effekt under de första 30–40 minuterna, beroende på bastuns storlek, isolering och inställda temperatur. Därefter är effekten cirka 50 % av den maximala, så att basturummet hålls vid önskad temperatur.

Ta till exempel en traditionell finsk familjebastu för 3-4 personer med ett bastuaggregat på 6 kWh. Vanligtvis värms en bastu i cirka en timme, och efter det är aggregatet på i ytterligare en timme. Då förbrukar ett aggregat på 6 kilowatt 4–5 kilowattimmar den första timmen, och 3–4 kilowattimmar under följande timme. Totalt är aggregats förbrukning cirka 7–9 kilowattimmar på två timmar. Förbrukningen är baserad på en isolerad bastu med ett aggregat som passar basturummets storlek.

graf över normal bastubad
Bild 4: Exempel på energiförbrukningen vid bastubad

Med goda bastuvanor kan man spara upp till några kilowattimmar om man går till bastun så fort den är klar och bara badar bastu i 15–20 minuter, vilket räcker för att få ut hälsoeffekterna av värmen. Då kan man spara mer än 500 kilowattimmar om man badar bastu tre gånger i veckan. Om aggregatet står på två timmar åt gången och bastun används tre gånger i veckan så är årsförbrukningen för bastun i exemplet ovan mellan 1092 och 1404 kWh. När du följer det smartare sättet att bada bastu, som visas i figuren nedan, så är förbrukningen långt under tusen kilowattimmar (780 kWh). Så det är värt att välja goda bastuvanor.

graf över ansvarsfullt bastubad
Bild 5: Exempel på energiförbrukningen vid ansvarsfullt bastubad

3. Hur mycket kostar ett bastubad?

Bastuvärmens effekt på elräkningen beror på uppvärmningssystemet och boendeformen. Om lägenheten har ett fast elavtal så medför bastubad i en bostad med direkt eluppvärmning inga extra kostnader under de kallare månaderna när bostaden behöver värmas upp. Det mesta av värmen i bastun stannar kvar inne i byggnaden. Om man har elpriser som varierar under olika tider på dygnet så kan kostnaden vara olika i början och slutet av bastubadet. I bostäder som värms upp med fjärrvärme, ved eller värmepump beror naturligtvis bastuns effekt på elräkningen på de olika uppvärmningsmetodernas kostnader jämfört med elpriset. Men man kan säga att bastun nästan alltid sänker den totala energiförbrukningen.

I bostadsrättsföreningar ingår normalt uppvärmning i underhållsavgiften, och uppvärmningen av bastun har en direkt inverkan på elräkningen. Men å andra sidan värms badrum ofta upp med golvvärme, vilket blir mindre nödvändigt med bastubad. Och naturligtvis syns effekten av bastuvärmningen med en fördröjning i underhållsavgiften.

När man beräknar priset för bastubad går det inte att använda en generell formel. Om vi inte räknar in värmen som stannar kvar i lägenheten och gör nytta där, så kan vi säga att kostnaden för ett bastubad är några tiotal kronor. Delar man det med antalet bastubadare så är priset ganska lågt med tanke på bastubadets goda hälsoeffekter.

4. Vilka åtgärder kan man vidta för att minska bastuns energiförbrukning?

man assembling sauna stones to heater

Stapla om stenarna minst en gång om året och byt ut de gamla stenarna mot nya när det behövs

Att byta ut och stapla stenarna igen är ett av de effektivaste underhållstipsen för att spara energi. När luften kan cirkulera ordentligt i aggregatet så värms bastun upp snabbare, och aggregatet förbrukar mindre energi för att värma upp basturummet.

Vi rekommenderar även starkt att du flyttar om stenarna minst en gång per år, eller oftare om du använder bastun ofta. Bastustenar bryts ner långsamt men gradvis när de används, på grund av de stora temperaturförändringarna. Ta även bort eventuella stenflisor från aggregatets botten när du ersätter de trasiga stenarna med nya. På så sätt hålls aggregatets uppvärmningskapacitet optimal, och risken för överhettning undviks. Du bör läsa anvisningarna för att stapla stenar i bruksanvisningen för ditt aggregat.

Ställ in aggregatet på en lägre temperatur – bra ånga uppnås ofta vid 70 °C

Det viktigaste är att välja ett aggregat som passar dina egna preferenser för bastun. Min uppfattning är att bastubadare som har ett pelaraggregat med ett stort antal stenar ofta är nöjdare med den lägre temperaturen. Den stora massan av stenar ger skön och mjuk ånga. I aggregat med större stenkapacitet, till exempel Harvia Legend, Cilindro och Glow, behåller och avger stenarna värme under längre tid efter att aggregatet har stängts av.

Luftig stapling av stenarna, och stenar som är i gott skick, förbättrar också "löyly"-upplevelsen och påskyndar uppvärmningen av basturummet, eftersom den varma luften överförs effektivare till bastun.

För den som gillar högre temperatur rekommenderar jag aggregat med mindre stenmängd. Bra exempel på det är aggregaten Harvia Virta och Wall.

Se till att du använder ett aggregat med rätt effekt

Det är viktigt att välja aggregatets effekt efter basturummets volym och de material som används. Om aggregatet är för kraftfullt för bastuns volym så kan det värma upp basturummet snabbt, men det kommer inte att ge stenarna tid att lagra tillräckligt med värme för att avge rätt ånga. I det fallet tar återuppvärmningen av stenarna längre tid. Om aggregatet är för litet för basturummets volym så kan det ta för lång tid att nå önskad temperatur, och värmeelementen kan slitas ut snabbare på grund av överanvändning. En längre uppvärmningstid innebär också en längre tid för energi att läcka ut ur basturummet, trots att en stor del av värmen går till en annan del av lägenheten.

Kontrollera att ventilationen i bastun är rätt justerad

Alla bastur behöver ett ventilationssystem för att byta ut och cirkulera luften i bastun. När ingen använder bastun och det inte finns någon fuktkälla så är det inte nödvändigt med ventilation. Håll ventilerna stängda när bastun värms upp om det är möjligt. Det hjälper till att behålla värmen i bastun och gör att den når önskad temperatur snabbare. När du är i bastun och öser vatten på aggregatet så är det nödvändigt att ha ventilerna öppna för att få in frisk luft. För mycket ventilation kan göra att värmen läcker ut ur bastun för snabbt. För lite ventilation kan göra det svårt att andas. Brist på ventilation gör det också svårt att få bastun att torka.

Undvik onödig uppvärmning av bastun och förkorta bastutiden

Gå in i bastun så fort den nått önskad temperatur, och stäng av bastun direkt efter bastubadet. För att uppnå hälsofördelarna med bastubad räcker det med 15 minuter i bastun.

Ha inte dörren till bastun öppen onödigt länge

När bastudörren öppnas läcker värmen från den ut i resten av lägenheten. Det är inte värt att öppna dörren i onödan. Efter att du badat bastu kan du lämna bastudörren öppen – då överförs värmen till badrummet, och torkningen underlättas.

Alla dessa tips gäller vedeldade bastur i samma utsträckning, och sparar på naturen.

5. Vilka åtgärder har du vidtagit för att minska din energiförbrukning?

Jag tror att vi måste fokusera på att minska vår dagliga energiförbrukning. Att sänka temperaturen i bostaden med till exempel en grad och minska förbrukningen av varmvatten har en större effekt på energiförbrukningen än att bada bastu. Jag har också upptäckt att bastuanvändning faktiskt kan minska användningen av varmvatten, eftersom behovet av varmduschar minskar. Att värma upp duschvattnet förbrukar vanligtvis mycket energi i hemmet, och allt det varma vattnet går ner i avloppet utan att dess värme utnyttjas, till skillnad från värmen i bastun.

Utöver den justerade inomhustemperaturen fokuserar jag på de apparater där energin direkt går ut ur huset och inte kommer till nytta. Och utöver att minska mängden varmvatten som rinner ner i avloppet så är jag också uppmärksam på att köksfläkten används vid rätt tillfällen. Den blåser ut varmluft ur huset, så jag ser till att stänga av köksfläkten efter att jag har lagat mat. Dörrarna står inte öppna i onödan och jag kollat att dörrarnas och fönsternas tätning är i gott skick. Dessutom har jag tittat kritiskt på utomhusbelysning och julbelysning, eftersom deras energi försvinner utomhus. Jag oroar mig inte så mycket över att använda elektriska apparater vars energianvändning man kan dra nytta av. Samma lagar gäller för dem som för bastuaggregat, vilket innebär att värmen stannar kvar och kan användas. Det inkluderar till exempel ugnen och lamporna inuti. Jag ser förstås till att inga apparater är på i onödan.

Dessutom rekommenderar jag att man kontrollerar alla att elektriska apparater man har i hemmet fungerar som de ska. Att underhålla vitvaror som kyl och frys kan påverka deras energiförbrukning avsevärt. Även små insatser kan påverka den dagliga energiförbrukningen.

Att satsa på energieffektivisering av bastubad gör nytta för både plånboken och miljön, men det är också en klok investering för sin egen hälsa och sitt välmående. Bastubad har flera vetenskapligt bevisade hälsofördelar. En livsstil som inkluderar regelbundna bastubad främjar hälsa och välbefinnande. Bastun erbjuder avkopplande stunder som är värdefulla i dagens stressiga värld. Men framför allt är det skönt att bada bastu!

#healingwithheat

Timo Harvia, CTO, Harvia Group

Läs mer om bastubad och energiförbrukning